Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji

logo EU MSMT JMK

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177
Zkrácený název: iKAP JMK II

Doba trvání: 1.9. 2020 - 31.8.2023

Celkové způsobilé výdaje projektu: 390 219 432,07 Kč.

Na projekt je poskytována podpora od EU.

Hlavního cíle bude dosaženo navázáním na implementační projekty PolyGram a KaPoDaV. 

Naše škola je zapojena do těchto aktivit projektu:

KA02 Podpora podnikavosti a kreativity
Cílem klíčové aktivity je podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity prostřednictvím zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků nejen partnerských středních kol, podpory síťování škol, vytvoření a zázemí pro výměnu zkušeností ve výuce a spolupráci pedagogů napříč předměty.

KA05 Podpora odborného a polytechnického vzdělávání
Cílem klíčové aktivity je podpora odborného a polytechnického vzdělávání prostřednictvím zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků. Díky realizaci projektu bude systematicky budována spolupráce mezi jednotlivými pedagogickými pracovníky, jejich vedením i samotnými školami. Podpora odborného a polytechnického vzdělávání je rozdělena na naší škole do následujících podaktivit:

KA05-2 Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe (mezi SŠ a ZŠ)
Realizací této aktivity budou střední školy sdílet své odborné učebny, laboratoře a dílny spolupracujících základním školám. Důraz bude kladen na praktickou stránku – vyzkoušet, osahat, samostatně vyrobit,… Těmito aktivitami bude podporován zájem žáků o studium technických oborů. Škola poskytne pedagogům a žákům základních škol prostory v nových učebnách, kde pedagogičtí pracovníci střední školy zajistí metodické vedení a podklady ke vzdělávání žáků a pedagogů základních škol v oblasti předmětů, souvisejících s polytechnickým vzděláváním - informační technologie, polytechnika, dopravní výchova a elektromobilita, s důrazem na moderní měřicí metody navazující na praxi.

KA05-3 Budování odborných pracovišť a středisek polytechnického vzdělávání při SŠ
Dostatečná materiální a technická vybavenost škol je jedním z klíčových předpokladů praktické a odborné připravenosti absolventů škol a zajištění jejich následné konkurenceschopnosti na trhu práce. Bude proveden nákup nového vybavení do učeben informační technologie, polytechnické výchovy, dopravní výchovy a elektromobility. Propojenost ke klíčové aktivitě KA05-2. Zkvalitnění výuky žáků ZŠ využíváním nových učeben a jejich vybavení.

 

Klíčová aktivita „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost”

Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem a budou probíhat od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.

Hlavním úkolem je prostřednictvím profesního rozvoje pedagogů matematiky zvyšovat matematickou gramotnost žáků, jejich motivaci, a především rozvíjet matematické znalosti a dovednosti tak, aby je efektivně využili v praxi. Toto vzdělávání pedagogů bude realizováno formou vzdělávacích aktivit M-konzultačního a poradenského centra, matematických dílen, jednodenních přípravných matematických soustředění pro nadané žáky, exkurzí a kroužků matematiky pro žáky. Nově vytvořené materiály budou k dispozici na platformě M-výukové materiály.

https://www.jcmm.cz/projekt/matematicka-gramotnost

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200