Informace o zpracování osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání žáků a studentů ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  • přijímací řízení do prvního ročníku,
  • zajištění středního vzdělávání,
  • zajištění odborného výcviku a odborné praxe.

Kontaktní adresa správce:

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice, IČ: 00056324, ID datové schránky: hbqxb2n

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Vítězslav Grénar, Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice,

telefon: +420 516 426 223, +420 733 503 495, e-mail: grenar@skolaac.cz, ID datové schránky: hbqxb2n

Základní informace o nakládání s osobními údaji:

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na školu vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi školou a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 


 

WHISTLEBLOWING

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Směrnice“) lze podat:

 

  • ústně v budově Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice, v kanceláři č. 302 (o podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení),
  • písemně na adresu Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do schránky s označením „Whistleblowing“ na sekretariát školy,
  • telefonicky na telefonním čísle +420516 426 223, +420 733 503 495 (za předpokladu, že telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván),
  • elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@skolac.cz.

Osobami pověřenými v rámci Vnitřního oznamovacího systému jsou:

JUDr. Vítězslav Grénar – osoba pověřená přijímat oznámení whistleblowing

 

 

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200