Školská rada

Školská rada

  • Dle zákona č. 561/2004 Sb., §§ 167 a 168 ) je školská rada povinný orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
  • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Funkční období členů školské rady je tři roky.
  • Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
  • Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
  • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

 

Činnosti školské rady:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Členové školské rady (2018 - 2020):

Za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů:

Bc. Pavel Šmarda                                                    

Mgr. Veronika Kubištová Jobová                            

Hana Kaderková                                                      

Za pedagogické pracovníky:

Jitka Zoubková

Bc. Milan Veselý

JUDr. Vítězslav Grénar

Za zřizovatele:

Mgr. Jiří Horníček

Ing. Jaromíra Vítková

Ing. Martin Liebl, MBA, LL.M, DBA