Proč studovat u nás

Záměr dalšího rozvoje Střední školy André Citroëna Boskovice

Proč čestný název školy?
Potřeba přístupu k novým technologiím v automobilovém průmyslu vedla v roce 1995 vedení školy k hledání strategického partnera, který by ji podpořil ve vzniku samostatné společnosti, věnující se prodeji a autorizovanému servisu motorových vozidel. Přes různá jednání s výrobci, jako Škoda, Peugeot či Lada, padla volba na automobilku Citroën, která nabídla nejvýhodnější podmínky při podpoře učebními pomůckami a školením pro pedagogické pracovníky.
Právě z těchto důvodů jsme se rozhodli požádat, po projednání s generálním ředitelem firmy Citroën Česká republika, panem Philippem Vincentem, o zapůjčení čestného názvu školy.
Stali jsme se tak druhou evropskou školou, po prestižním Technickém lyceu v Paříži, která nese jméno André Citroëna.

Vize
Pomáháme žákům střední školy získávat všeobecné a odborné znalosti, dovednosti a postoje s cílem jejich co nejlepšího uplatnění v životě.
Našim cílem je, aby absolvent naší školy byl nejen dobrý odborník, vybavený všestrannými jazykovými kompetencemi, ale i dobrý člověk, respektující morální hodnoty. Dáváme šanci všem. Produkovat chceme prioritně kvalitu. Pracujeme s žáky tak, aby během studia mohli rozvíjet své reálné možnosti. Chceme vychovat samostatné osobnosti, které jsou schopny maximálně rozvíjet a uplatňovat svůj potenciál. Podporujeme u všech schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěch nejen vlastní, ale i druhých. Pomáháme nastartovat potřebu pohybové aktivity jako nezbytné součásti budoucího profesního života.

Poslání
Budujeme moderní školu 21. stolení, založenou na dlouhodobé tradici a chceme mít prestižní postavení mezi středními školami v Jihomoravského kraje. Učíme moderní a velice žádané obory pro český průmysl. Dlouhodobě poskytujeme kvalitní středoškolské vzdělávání v oblasti IT. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky nabízíme obor vzdělání Bezpečnostně právní činnost. Otevíráme školu také celoživotnímu vzdělávání. Udržujeme dlouhodobý standard ubytování v domově mládeže. Zabezpečujeme nutričně vyvážené celodenní stravování ve školní jídelně.

Strategické cíle
Našim cílem je, aby absolventi splňovali požadavky evropských zaměstnavatelů: Uměli pracovat v týmu, používali odborné kompetence, byli komunikativní, využívali ICT znalosti a dovednosti, byli adaptabilní, uměli analyzovat a řešit problémy, osvojili si schopnost se rozhodovat, získali číselnou gramotnost, měli jazykové kompetence a R/W gramotnost. Chceme zvýšit počet uchazečů o studium na střední odborné škole, zvýšit úspěšnost našich maturantů u státní části maturitních zkoušek, udržet se v povědomí společnosti jako škola, která poskytuje dlouhodobé kvalitní středoškolské vzdělávání v Jihomoravském vzdělání. Chceme maximálně využívat a rozšiřovat moderní vybavení školy a udržet tak trend vývoje technických a bezpečnostně právních oborů v praxi. Žáky střední školy vedeme k ochraně životního prostředí, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví a vzájemného respektu. Snažíme se využívat možnosti čerpání z prostředků Evropské unie. Zajišťujeme zvyšování kvalifikace zaměstnanců, spolupracujeme se společnostmi v oblastech automobilového průmyslu, elektrotechniky, informačních a telekomunikačních technologií, strojírenství a služeb. Při výuce oboru Bezpečnostně právní činnost využíváme podpory Policie České Republiky, Armády České republiky, Hasičského záchranného sboru a dalších složek Integrovaného záchranného systému. Podporujeme účast našich žáků v soutěžích a sportovních aktivitách.

HLAVNÍ DŮVODY, PROČ SI ZVOLIT STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE ANDRÉ CITROËNA V BOSKOVICÍCH


AUTOŠKOLA – žáci během studia získají bezplatně řidičská oprávnění na osobní, nákladní automobil a na traktor, v závislosti na zvoleném studijním nebo učebním oboru.

BAZÉN, BEZDRÁTOVÁ ŠKOLA – pro výuku plavání a využití volného času je žákům k dispozici krytý plavecký bazén, wi-fi technologie umožňuje žákům bezdrátové připojení do školní sítě a k internetu.

CITROËN – studium bude probíhat na „ značkové škole“, která je, po prestižním technickém lyceu v Paříži, druhou školou v Evropě, kterou tento světový výrobce automobilů podporuje.

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE – při kontrole ČŠI Střední škola André Citroëna dosáhla ve všech oblastech požadovaného stavu nebo nadstandardního hodnocení jak z hlediska průběhu a výsledků vzdělávání, tak i materiálně technických a personálních podmínek.

DOMOV MLÁDEŽE – žáci, kteří nemohou denně dojíždět, mohou využít ubytování na moderním domově mládeže ve dvou a třílůžkových pokojích.

EKOLOGIE – zapojení školy v ekologických projektech umožňuje aktivní účast žáků při jejich realizaci.

FITNESS CENTRUM – v rámci mnoha sportovních aktivit mohou žáci využívat také fitness centrum a nově vybavenou školní posilovnu.

GALERIE HISTORICKÝCH STROJŮ – jako jedna z mála vlastní škola unikátní sbírku historických strojů, na jejichž renovaci se žáci dle zájmu a zvoleného oboru mohou podílet.

HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM – pro výuku i volnočasové aktivity slouží nová sportovní plocha se špičkovým umělým povrchem.

CHYTRÁ VOLBA – zvolíte-li si studium na Střední škole André Citroëna, můžete si vybrat z bezkonkurenční nabídky 5 studijních, 6 učebních a 1 nástavbového oboru, což umožňuje v případě splnění kritérií přijetí všech uchazečů na jimi zvolený nebo příbuzný obor a dosažení maturity ve čtyř nebo pětiletém studijním programu.

INTERNET – žáci mají celodenní možnost připojení na internet do všech částí školy s on-line připojením garantovanou linkou s rychlostí 50 Mb/s.

JÍDELNA – moderní stravovací zařízení splňující všechny náročné hygienické požadavky umožňuje žákům celodenní stravování za příznivé ceny a výběr ze dvou jídel.

KULTURNÍ VYŽITÍ – díky bohaté nabídce kulturních aktivit jak ve škole, tak i ve městě Boskovice, mohou žáci využít mnoha nabídek koncertů, divadel, výstav, filmů apod.

LYŽAŘSKÉ VÝCHOVNĚ VÝCVIKOVÉ KURZY – žáci 1. ročníků se mohou zúčastnit lyžařských kurzů v horských střediscích v České republice nebo v zahraničí s možností zapůjčení lyžařské výzbroje a výstroje, kterou vlastní škola.

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁTY – žáci se mohou připravovat na mezinárodně uznávané cambridgské zkoušky a získat certifikát v Autodesk Academia programu.

NADAČNÍ FOND – při škole pracuje nadační fond, který se zaměřuje na podporu vzdělávání a mezinárodních aktivit školy a na tyto aktivity také žákům přispívá.

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ – díky skutečnosti, že Střední škola André Citroëna je oficiálním zástupcem mnoha významných značek, může nabídnout žákům nadstandardní podmínky, včetně zvýhodněných nákupů ve školních prodejnách automobilů a výpočetní techniky

PROFESNÍ PŘÍPRAVA – jako jediná škola v ČR pilotně ověřuje přípravu k získání profesního průkazu řidičů z povolání.

PROJEKTY ŠKOLY – v letech 2011 až 2016 škola realizovala projekty ze strukturálních fondů EU za více než 50 mil. Kč. Pro období 2017 až 2020 jsou připraveny projekty v hodnotě téměř 60 mil. Kč.

PŘETLAKOVÁ SPORTOVNÍ HALA – v období nepříznivých klimatických podmínek je žákům k dispozici přetlaková hala, která je využívána kromě výuky i v odpoledních a večerních hodinách, včetně víkendů a svátků.

REKVALIFIKACE A REALIZACE MODERNÍCH METOD VÝUKY – Střední škola André Citroena zajišťuje také rekvalifikační programy a je školicím střediskem diagnostiky pro více než 40 předních světových automobilových značek.

ŘEMESLNÁ ZRUČNOST – prioritou školy je u řady oborů kromě získání teoretických znalostí také dosažení odpovídajících dovedností v rámci výuky odborného výcviku a předmětu praxe.

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA – součástí školy je také svářečská škola, která u vybraných oborů bezplatně umožňuje žákům získat oprávnění pro svařování plamenem, elektrickým obloukem a svařování plastů.

ŠKOLICÍ STŘEDISKA, ŠATNY ŽÁKŮ – škola je akreditovaným školicím střediskem. Šatny žáků jsou vybaveny novými šatními skříňkami a bezpečnostním kamerovým systémem.

TĚLOVÝCHOVNÁ SPORTOVNÍ HALA – špičkové vybavení pro tělovýchovu a sport doplňuje sportovní hala s oficiálními rozměry pro sálové sporty, bojové sporty a gymnastiku.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ – výhodou je velmi dobré uplat- nění žáků školy na trhu práce, neboť elektronika, informační a komunikační technologie, automobilový průmysl a strojírenství jsou nejdynamičtěji se rozvíjejícími odvětvími jak ve světě, tak v ČR. Rovněž poptávka po vzdělaných pracovnících v oblasti práva a v bezpečnostní problematice je na trhu práce velká.

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH – žáci školy dosahují významných úspěchů v různých typech soutěží, a to i na mezinárodní úrovni, a také velmi dobrých výsledků ve srovnávacích testech se stejnými typy škol.

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ – velký význam je na Střední škole André Citroëna věnován výuce cizích jazyků. Kromě povinné výuky si žáci mohou zvolit další nepovinné jazyky, např. anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk apod. Na škole působí v rámci projektu EU rodilý mluvčí anglického jazyka. Výbornou úroveň učitelů cizích jazyků dokládá i úspěšný výsledek Fulbrightova grantu, který umožnil vzájemnou výměnu vyučujících boskovické školy a střední školy v Detroitu v USA.

WEBOVÉ TECHNOLOGIE – www stránky školy, možnost průběžného sledování docházky a prospěchu žáků prostřednictvím webové aplikace, vzdálený přístup ke stravovacímu systému.

ZAHRANIČNÍ EXKURZE A JAZYKOVÉ POBYTY – k významným aktivitám se řadí organizování jazykových pobytů v zahraničí, výměnných stáží studentů, pořádání odborných exkurzí a v neposlední řadě účast v mezinárodních projektech společně s partnerskými školami v zahraničí.

ŽÁCI – největším bohatstvím a budoucností školy jsou její žáci. Střední škola André Citroëna je jednou z největších středních škol v regionu. Snaha vytvořit žákům co nejlepší podmínky a pomoci jim v obtížných situacích je hlavní prioritou školy, proto je žákům k dispozici školní psycholog, výchovný poradce, metodik protidrogové prevence a všichni další pedagogičtí i provozní pracovníci školy. Tento přístup, společně s jistotou stabilního a finančně dobře zajištěného školského zařízení, zaručuje žákům i rodičům jistotu perspektivního a odpovědného výběru školy, což v dnešních složitých podmínkách není určitě málo.