Upřesňující informace ke konání jednotné přijímací zkoušky
Škola AC » Aktuality » Upřesňující informace ke konání jednotné přijímací zkoušky

Milé uchazečky a uchazeči o studium, vážení rodiče,

Tak, jak jste již byli dříve informováni, došlo k posunu termínu jednotných přijímacích zkoušek ke vzdělávání na střední škole pro školní rok 2021/2022 na 3. a 4. května 2021. Pozvánku k této zkoušce dostanete v příštích dnech poštou.

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR, vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR pro konání přijímacích zkoušek  mimořádné opatření č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021, které upřesňuje podmínky konání jednotné přijímací zkoušky:

Článek I.

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Článek II.
Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Článek III.
V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti
na přijímacím řízení podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem.
Článek IV.
Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle
čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.
Článek V.
Střední škola nebo konzervatoř, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test
podle čl. I písm. b) před přijímací zkouškou a vydat o výsledku testu doklad.
Článek VI.
Škola bez zbytečného odkladu nejpozději v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí
agregované údaje o provedeném testování u dítěte, žáka, studenta nebo uchazeče podle čl.
I do aplikace COVID forms App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu,
celkový počet testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob
s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných testů.
Článek VII.
Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle
čl. I a II. Pokud uchazeč nepředloží doklad podle čl. I nebo II, škola mu účast na přijímací
zkoušce neumožní.
Článek VIII.
V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo
jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad podle čl. II, jinak škola účast takové osoby
na přijímací zkoušce neumožní.
Článek IX.
1. Zákonný zástupce dítěte, žáka nebo uchazeče nebo uchazeč je povinen telefonicky nebo
jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu podle
čl. I písm. b) poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost.
2. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR
test na přítomnost viru SARS-CoV-2.Str. 3 z 5
3. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické
lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) povinen rozhodnout
o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku
k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 podle čl. I písm. b) postupuje podle mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
Článek X.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti 26. dubna 2021

Kompletní znění  tohoto opatření včetně odůvodnění je možné zobrazit -  mimořádné opatření.

Děkujeme za pochopení.

RNDr. Karel Ošlejšek

ředitel školy